Verzameling van gegevens

  • Na het plaatsen van een bestelling, beschikken wij over uw naam, afleveringsadres, e-mailadres en betaalgegevens.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Om het winkelen bij Twinkelschilderijen zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.

Verkoop van gegevens

Twinkelschilderijen verkoopt uw gegevens niet.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Op onze website wordt gebruik gemaakt van verschillende cookies. Het belangrijkste gebruik van cookies bij Twinkelschilderijen is om ervoor te zorgen dat het bestelproces correct kan verlopen.

Met het gebruik van onze website geeft u toestemming voor het gebruik van de cookies. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen omdat deze op uw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser is te vinden onder Help in de menubalk van de meest gebruikte browsers.

Art. 1 – Definities

Twinkelschilderijen: Twinkelschilderijen gevestigd aan Boliviaring 16 | 5152MV Drunen, ingeschreven bij de KVK onder nummer: 74664360

Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan Twinkelschilderijen opdracht heeft/hebben verstrekt tot het vervaardigen van laten drukken van een van de prenten op één of meerdere materialen.

Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en Twinkelschilderijen tot het verrichten van werkzaamheden door Twinkelschilderijen ten behoeve van koper, conform hetgeen is overeengekomen.

Art. 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Twinkelschilderijen en de koper gesloten overeenkomsten.

2.2 Twinkelschilderijen sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Twinkelschilderijen zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.

2.4 De koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van Twinkelschilderijen op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt.

Art. 3 – Overeenkomsten/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen worden gedaan in euro’s en inclusief BTW, emballage en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

3.2 De door Twinkelschilderijen gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3 Een overeenkomst met Twinkelschilderijen komt tot stand wanneer koper via de website en het digitale bestelformulier van Twinkelschilderijen één of meerdere producten heeft besteld en van Twinkelschilderijen langs elektronische weg of anderszins de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.

Art. 4 – Overmacht

4.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Twinkelschilderijen dit de koper zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.2 Twinkelschilderijen kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

4.3 In geval de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd per aangetekend schrijven aan Twinkelschilderijen mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Twinkelschilderijen jegens de koper bestaat.

4.4 Tekortkomingen van Twinkelschilderijen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

4.6 De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Twinkelschilderijen toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Art. 5 – Levering, leveringstermijn en risico-overgang

5.1 De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Twinkelschilderijen te leveren producten. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen.

5.2 De tarieven van Twinkelschilderijen zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland.

5.3 Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan Twinkelschilderijen. Schade die Twinkelschilderijen lijdt tengevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan Twinkelschilderijen komt volledig voor rekening en risico van koper.

5.4 Een door Twinkelschilderijen opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal Twinkelschilderijen in overleg treden met koper over de gewijzigde leveringstermijn.

5.5 De binding van Twinkelschilderijen aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt indien de koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging Twinkelschilderijen in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Twinkelschilderijen aangegeven leveringstermijn.

5.6 Het risico van verlies of beschadiging van de door Twinkelschilderijen te leveren producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.

5.7 Twinkelschilderijen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.

Art. 6 – Emballage

6.1 Noodzakelijke emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Twinkelschilderijen.

Art. 7 – Betalingen

7.1 Betaling door koper dient te geschieden binnen 14 dagen na orderdatum en op de door Twinkelschilderijen in de orderbevestiging aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

7.2 De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de koper, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim.

7.3 Twinkelschilderijen is eveneens gerechtigd om, indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de leveringen op te schorten, zelfs indien een fatale leveringstermijn is overeengekomen. Twinkelschilderijen komt in dat geval door deze te late levering niet in verzuim.

7.4 De opdracht wordt in productie genomen indien aan de betalingstermijn van 14 dagen is voldaan.

7.5 Betalingen geschieden via bank/giro overschrijving onder vermelding van het ordernummer op de bankrekening van Twinkelschilderijen.

Art. 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 Iedere levering van goederen door Twinkelschilderijen aan de koper geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van Twinkelschilderijen wegens tekortschieten van de koper in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door Twinkelschilderijen is voorbehouden.

8.2 Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig artikel, is Twinkelschilderijen gerechtigd de goederen voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De koper verleent Twinkelschilderijen hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verbandhoudende kosten komen voor rekening van de koper.

8.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.

Art. 9 – Klachten

9.1 De koper is gehouden binnen bekwame tijd na levering te onderzoeken of Twinkelschilderijen de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Twinkelschilderijen er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.

9.2 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

9.3 Een reclamatie wordt door Twinkelschilderijen slechts in behandeling genomen indien de koper het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan Twinkelschilderijen heeft overhandigd/geretourneerd.

9.4 De prestatie van Twinkelschilderijen geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in lid 1 in acht heeft genomen.

Art. 10 – Garantie

10.1 Twinkelschilderijen staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.

10.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel of vervanging van de zaak. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan Twinkelschilderijen worden gezonden. Twinkelschilderijen wordt daarvan eigenaar.

10.3 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.

10.4 Het aankoopbewijs (orderbevestiging) geldt als garantiebewijs.

10.5 Twinkelschilderijen heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.

Art. 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Twinkelschilderijen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat Twinkelschilderijen is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid voor Twinkelschilderijen bekend was of behoorde te zijn.

11.2 Twinkelschilderijen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt.

11.3 Twinkelschilderijen is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat koper de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren.

Art. 12 – Transport

12.1 Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van Twinkelschilderijen, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Twinkelschilderijen door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden.

12.2 Indien het product/de goederen beschadigd raakt/raken tijdens het transport vanaf Twinkelschilderijen naar koper is de aansprakelijkheid van Twinkelschilderijen beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.

Art. 13 – Toepasselijk recht bij geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

Art. 14 – Overige bepalingen

14.1 Twinkelschilderijen garandeert alle informatie betreffende koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt.

14.2 Twinkelschilderijen is niet gerechtigd de informatie die door koper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.

14.3 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Art. 15 – Wijzigingen van de voorwaarden, uitleg

15.1 Twinkelschilderijen is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Twinkelschilderijen zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Op lopende overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.

15.2 Uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden gebeurt op basis van de Nederlandse tekst daarvan.

Art. 16 – Copyright Twinkelschilderijen

16.1 Op alle teksten en illustraties van Herinneringenoplinnen berust auteursrecht.

16.2 Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van Twinkelschilderijen, afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden.

16.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website van Twinkelschilderijen via cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.

16.4 Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links van de website van Twinkelschilderijen toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo’s.

Winkelwagen
Scroll naar boven